Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bank balance /'bæŋk bæləns/  

  • bảng đối chiếu thu chi ngân hàng (của người có tài khoản ngân hàng)