Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bank account /'bæŋkə,kəʊnt/  

  • tài khoản ngân hàng