Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) (như) bang-up