Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có đeo vòng (cổ tay, cổ chân)