Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Anh, khẩu ngữ)
    xúc xích
    pháo đùng
    chiếc xe cũ tiếng máy ầm ầm