Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bang-up /'bæɳ'ʌp/  

  • Tính từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cừ, chiến, lạ thường