Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bang-tail /'bæɳteil/  

  • Danh từ
    ngựa cộc đuôi