Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) điều khiển kiểu đóng-mở [TQ]