Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

banefulness /'beinfulnis/  

  • Danh từ
    tính chất tai hại, tính chất xấu
    tính chất độc, tính chất độc hại, tính chất làm chết người