Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

banefully /'beinfuli/  

  • Phó từ
    [một cách] tai hại