Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    loại cây có mùi thum thủm (họ cây mao lương hoa vàng)