Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bandwagon /'bændwægən/  

  • Danh từ
    climb (jump) on the bandwagon
    hùa theo (để kiếm lợi)

    * Các từ tương tự:
    Bandwagon effect