Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bandstand /'bænd'stænd/  

  • Danh từ
    bục dàn nhạc (ngoài trời)