Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bandmaster /'bændmɑ:stə[r]/  

  • Danh từ
    nhạc trưởng