Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ngưởi chỉ huy dàn nhạc nhỏ, thường chơi nhạc nhẹ