Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số ít bandeau)
    dải vấn tóc (của phụ nữ...)
    dải lót mũ (mũ của phụ nữ, cho vừa đầu)