Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

banana-tree /bə'nɑ:nə,tri/  

  • Danh từ
    cây chuối