Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

banana skin /bə'nɑ:nə,skin/  

  • (từ Anh, khẩu ngữ)
    tình thế khó khăn lúng túng
    việc ấy có thể trở thành một tình thế khó khăn lúng túng mới cho chính phủ đấy