Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

banana oil /bə'nɑ:nə,ɔil/  

  • Danh từ
    dầu chuối