Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bamboozler /bæm'bu:zlə/  

  • Danh từ
    (từ lóng) kẻ bịp, kẻ lừa bịp