Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bamboozlement /bæm'bu:zlmənt/  

  • Danh từ
    (từ lóng) sự bịp, sự lừa bịp