Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

balm-cricket /'bɑ:m,krikit/  

  • Danh từ
    (động vật học) con ve sầu