Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

balloonist /bə'lu:nist/  

  • Danh từ
    người đi khí cầu