Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ballooner /bə'lu:nə/  

  • Danh từ
    người cưỡi khí cầu