Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

balloon vine /bə'lu:nvain/  

  • Danh từ
    (thực vật học) dây tấm phông