Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

balloon tire /bə'lun'taiə/  

  • Danh từ
    lớp ba lông (ôtô...)