Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

balloon barrage /bə'lu:n'bærɑ:ʤ/  

  • Danh từ
    hàng rào bóng phòng không