Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ballerina /,bælə'ri:nə/  

  • Danh từ
    vũ nữ balê