Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ball-proof /'bɔ:lpru:f/  

  • Tính từ
    đạn bắn không thủng