Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ball-point pen /'bɔ:lpɔint'pen/  

  • Danh từ
    bút bi