Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ball-cartridge /'bɔ:l'kɑ:tridʤ/  

  • Danh từ
    (quân sự) vỏ đạn