Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ball-bearing /,bɔ:l'beəriŋ/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật)
    ổ bi