Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • trò chơi bóng (bất cứ môn bóng nào)
    (khẩu ngữ) tình thế
    tôi vốn quen dạy học, cho nên việc làm ở một cơ quan là tình thế hoàn toàn mới đối với tôi