Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật) bản lề hình cầu