Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bướng bỉnh (động vật)