Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    phân chia (một đất nước) thành nhiều vùng thù địch lẫn nhau (để dễ cai trị)