Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự phân chia đất nước thành nhiều vùng thù địch lẫn nhau (để dễ cai trị)