Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hói
  trụi
  our dog has a bald patch on its leg
  con chó của chúng tôi có một mảng trụi lông ở chân
  trần trụi
  bald facts
  những sự kiện trần trụi
  [as] bald as a coot
  (khẩu ngữ)
  trọc lóc

  * Các từ tương tự:
  bald cypress, bald eagle, bald-coot, bald-head, bald-headed, bald-pate, baldachin, baldaquin, balderdash