Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bailment /'beilmənt/  

  • Danh từ
    sự ký gửi hàng hoá
    sự cho tạm tự do ở ngoài có bảo lãnh
    (Kỹ thuật) ký thác, bảo lãnh