Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người nhận hàng hoá gửi để bảo quản