Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nhân viên chấp hành (ở tòa án)
    người quản lý trang trại (cho điền chủ)
    (từ Mỹ)
    người trông tù nhân và giữ gìn trật tự phiên tòa