Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    gàu tát nước
    người tát nước thuyền