Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (pháp lý) có thể cho tạm tự do ở ngoài với điều kiện nộp tiền bảo lãnh