Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bagpipes /'bægpaips/  

  • Danh từ
    số nhiều (cách viết khác pipes)
    kèn túi (của dân Ê-cốt)