Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bagpiper /'bægpaipə/  

  • Danh từ
    người thổi kèn túi