Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest)
    rộng lùng thùng
    his trousers were baggy at the knees
    quần nó ở chỗ đầu gối rộng lùng thùng