Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

badly-off /,bædliɒf/  

 • Tính từ
  (worse-off, worst-off)
  nghèo
  they are too badly-off to have a holiday
  họ nghèo đến nỗi không có tiền đi nghỉ
  (+for) thiếu
  the school is rather badly-off for equipment
  nhà trường hơi thiếu thiết bị