Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

backwoods /'bækwʊdz/  

 • Danh từ
  đất rừng chưa khai phá
  vùng xa xôi hẻo lánh
  vùng lạc hậu

  * Các từ tương tự:
  backwoodsman