Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

backwash /'bækwɒ∫/  

 • Danh từ
  nước cuộn ngược(sau đuôi tàu)
  hậu quả (thường là không hay)
  the backwash effect of the war years
  hậu quả tai hại của những năm chiến tranh

  * Các từ tương tự:
  Backwash effects