Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

backtrack /'bæktræk/  

  • Động từ
    quay về theo lối cũ
    rút lui (ý kiến…)

    * Các từ tương tự:
    backtracking